Освітні програми

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа» на підставі сертифікату про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія НД – І №162698 та за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» – серія НД – І №162699.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціальністю 223 “Медсестринство” спеціалізація «Лікувальна справа» сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України серія НД – І №1678623 від 15 березня 2016 року та “Сестринська справа” сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки Українисерія НД – І №1678624 від 15 березня 2016 року на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №92-л “Про переоформлення ліцензій”,  та Акту узгодження спеціальностей. 

Педагогічний колектив училища працює над реалізацією проблеми „Інноваційні технології навчання як засіб формування творчих здібностей та високих професійних якостей медичних спеціалістів”.

В училищі функціонує методичний кабінет. Методичний кабінет організовує і контролює роботу предметних (циклових) комісій, кабінетів, лабораторій, є школою педагогічної майстерності.

Колектив активно працює над накопиченням методичного матеріалу для здійснення навчально – виховного процесу.

Так, всі дисципліни забезпечені навчально – методичними комплексами відповідно навчальним планам.

Викладачами створені навчальні посібники та електронні підручники з предметів педіатрія, медсестринство в хірургії, медсестринство в педіатрії, медсестринство при інфекційних хворобах, інфекційні хвороби , догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка, основи медсестринства, фізичне виховання.

Питання навчально – методичного забезпечення є на постійному контролі педагогічної ради. В організації науково – методичної та виховної роботи бере участь бібліотека.